Σκοποί

 • Βελτίωση των συνθηκών υγειονομικής περίθαλψης και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς όφελος της κοινωνίας, του νοσηλευτικού κλάδου και κατ’ επέκταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας
 • Θεσμική ενδυνάμωση, αναγνώριση και προβολή Νοσηλευτικού Κλάδου
 • Βελτίωση επαγγελματικών συνθηκών για το Νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας
 • Προαγωγή Νοσηλευτικής έρευνας σε συνεργασία με φορείς σε πανελλαδικό επίπεδο που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
 • Αντικειμενική πληροφόρηση τεκμηριωμένη με αξιόπιστες στατιστικές μελέτες
 • Διατύπωση προτάσεων για την διαμόρφωση της Πολιτικής της Υγείας
 • Κοινωνική προσφορά και ενημέρωση

Στόχοι

 • Συνεργασία με φορείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Υγείας
 • Διερεύνηση και υιοθέτηση καινοτόμων τεχνικών και χρήση νέων τεχνολογιών στο χώρο της Υγείας
 • Πρόσβαση στα κέντρα λήψης αποφάσεων για την χάραξη πολιτικής Υγείας
 • Οργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για την Νοσηλευτική κοινότητα και στήριξη της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης
 • Παροχή ευκαιριών για παραγωγή ερευνητικού έργου στο νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας
 • Ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς Υγείας και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Η οργάνωση κοινωνικών δράσεων για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού