Ερευνητικά Προγράμματα σε Eξέλιξη

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EMPOWERED» ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Συμμετέχει ως ανάδοχος εταιρεία στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου:Τ2ΕΔΚ-00586).

Το έργο Empowered φιλοδοξεί να συνδυάσει έναν έξυπνο, φορητό, ψηφιακό βοηθό διαχείρισης υγείας (πλατφόρμα Healthier) με ένα σύστημα παρακολούθησης και αποτελεσματικής επικοινωνίας και μεταφοράς απαραίτητων δεδομένων στους φροντιστές και νοσηλευτές, αξιοποιώντας όπου απαιτείται και τις δυνατότητες που δίνονται από τεχνολογίες IoT. Με αυτό τον τρόπο ο ηλικιωμένος ενδυναμώνεται ώστε να διαχειριστεί αποτελεσματικότερα την υγεία του (συμμόρφωση στη φαρμακευτική αγωγή, πρωτογενής και δευτερογενής πρόληψη, διαχείριση ιστορικού/ φακέλου υγείας), ενώ παράλληλα οι φροντιστές και νοσηλευτές μπορούν να τον παρακολουθούν αποδοτικότερα και με ασφάλεια, μειώνοντας έτσι και το χρόνο που απαιτείται να βρίσκονται στον ίδιο φυσικό χώρο με αυτόν.

Στόχος είναι να αυξηθεί ο χρόνος κατά τον οποίο οι ηλικιωμένοι μπορούν να διαμένουν αυτόνομα με ασφάλεια στην οικία τους, με την ελάχιστη δυνατή φυσική παρουσία φροντιστών.

Το ΙΝΕΠΥ έχει συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα ως ανάδοχος και συμμετέχει στα εξής 2 υποέργα:

  • Διερεύνηση των λειτουργικών απαιτήσεων των Νοσηλευτών
  • Σχεδιασμός και διεξαγωγή του πιλοτικού προγράμματος της εφαρμογής