ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

TΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΝΕΠΥ;

Το Ινστιτούτο Νοσηλευτικών Ερευνών & Πολιτικής της Υγείας (Ι.Ν.Ε.Π.Υ) είναι μια Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα η οποία ιδρύθηκε το 2012 με σκοπό την προαγωγή και εφαρμογή της Νοσηλευτικής επιστήμης στην καθημερινή κλινική πράξη καθώς και την πληροφόρηση – ενημέρωση της Νοσηλευτικής κοινότητας αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου σε θέματα υγείας.

Τα μέσα για την πραγμάτωση των στόχων αυτών είναι η διεξαγωγή ερευνών, μελετών, εκπαιδεύσεων, συνεδρίων καθώς και κοινωνικών δράσεων.

Το ΙΝΕΠΥ στη παρούσα φάση είναι αυτοχρηματοδοτούμενο, πραγματώνει τους στόχους του με ίδια μέσα και βασιζόμενο στην εθελοντική προσφορά Καθηγητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Επαγγελματιών Υγείας. Σημαντικό ρόλο σε αυτό το εγχείρημα έχει η συμμετοχή επιστημονικών συνεργατών από άλλα επαγγελματικά πεδία, καθώς και η συμπαράσταση μελών και φίλων.

 

”Σκοποί”

Βελτίωση των συνθηκών υγειονομικής περίθαλψης και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς όφελος της κοινωνίας, του νοσηλευτικού κλάδου και κατ’ επέκταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας

Θεσμική ενδυνάμωση, αναγνώριση και προβολή Νοσηλευτικού Κλάδου

Βελτίωση επαγγελματικών συνθηκών για το Νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας

Προαγωγή Νοσηλευτικής έρευνας σε συνεργασία με φορείς σε πανελλαδικό επίπεδο που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

Αντικειμενική πληροφόρηση τεκμηριωμένη με αξιόπιστες στατιστικές μελέτες

Διατύπωση προτάσεων για την διαμόρφωση της Πολιτικής της Υγείας

Κοινωνική προσφορά και ενημέρωση

 

”Στόχοι”

Συνεργασία με φορείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Υγείας

Διερεύνηση και υιοθέτηση καινοτόμων τεχνικών και χρήση νέων τεχνολογιών στο χώρο της Υγείας

Πρόσβαση στα κέντρα λήψης αποφάσεων για την χάραξη πολιτικής Υγείας

Οργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για την Νοσηλευτική κοινότητα και στήριξη της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης

Παροχή ευκαιριών για παραγωγή ερευνητικού έργου στο νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας

Ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς Υγείας και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Η οργάνωση κοινωνικών δράσεων για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού

 

”Αξίες”

  • Επιστημονικότητα
  • Εξέλιξη
  • Προαγωγή της Υγείας
  • Κοινωνική Προσφορά

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΟΥ ΙΝΕΠΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

Στο δίκτυο των συνεργατών συμμετέχουν νοσηλευτές αλλά και άλλες ειδικότητες που εργάζονται στο χώρο της Υγείας, καθώς και επιστημονικοί συνεργάτες άλλων επαγγελματικών πεδίων. Ο βασικός κορμός της εσωτερικής οργάνωσης του ΙΝΕΠΥ αποτελείται από τα διοικητικά τμήματα, τους τέσσερις ερευνητικούς τομείς, και τα συνεργαζόμενα με τους ερευνητικούς τομείς τμήματα